දිය ඇලි සහ දිය කඩිති

ජූලි 2013 @ රත්නපුර
[පොදු සංචාරක පින්තූර] Page on Facebook [English]
ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරය ආශ්‍රිත කුඩා දිය ඇලි දෙකක් සහ සිංහරාජය හරහා ඇති දිය පාරක්.


Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook